Skip to main content

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ της ιστοσελίδας nisogas.gr και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ μέσω της εφαρμογής MyNISOGAS (APP)

Γενικά.

O δικτυακός αυτός τόπος www.nisogas.gr (εφεξής η «ιστοσελίδα») ανήκει στην και διαχειρίζεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.», που εδρεύει στην περιοχή Γιαννοχώραφα της νήσου Καλύμνου με ΑΦΜ: 094138130,  όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής η «Επιχείρησή μας», «εμείς», «δικό μας», ή «εμάς»).

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς υπό την ιδιότητα του επισκέπτη ή του χρήστη, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών παρέχονται ή πρόκειται να παρασχεθούν από αυτήν, αφενός προϋποθέτει την εκ των προτέρων και ανεπιφυλάκτως αποδοχή των κάτωθι περιγραφόμενων Όρων Χρήσης και αφετέρου συνιστά έμπρακτη αποδοχή αυτών. Η αδιάλειπτη και συνεχιζόμενη πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα εκ μέρους του χρήστη και η συνεπαγόμενη χρήση του περιεχομένου των υπηρεσιών της θα θεωρείται ως συγκατάθεσή του στους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας https://www.nisogas.gr, όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Εάν ο χρήστης δεν συμφωνεί με μέρος ή με το σύνολο των κάτωθι Όρων Χρήσης ή της Πολιτικής Απορρήτου παρακαλούμε όπως παύσει αμέσως να πλοηγείται και να χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα. Κατόπιν των ανωτέρω, οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας μας είναι οι εξής:

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Το nisogas.gr αποτελεί την εταιρική ιστοσελίδα της Επιχείρησής μας, μέσω της οποίας αυτή παρουσιάζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης, τις νέες καινοτομίες,  συγκεκριμένες και στοχευμένες συμβουλές ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας, κατά το μαγείρεμα και τη θέρμανση, παρέχει πληροφορίες για τη γενικότερη δραστηριοποίησή της στον τομέα της εμπορίας υγραερίου, καθώς και ενημερώνει για τον τρόπο επικοινωνίας του χρήστη της ιστοσελίδας μας με την Επιχείρησή μας. 

Η Επιχείρησή μας ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση προς τον χρήστη δύναται να αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβασή του στην παρούσα ιστοσελίδα ή να διακόψει τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας της, σε περίπτωση που κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κρίνει ότι αυτός δε συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου ή με οποιαδήποτε διάταξη εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης οφείλει αμέσως να καταστρέψει οποιαδήποτε αρχεία ή υλικό έχει λάβει ή εκτυπώσει. Η Επιχείρησή μας θα καταβάλει όλες τις εμπορικά εύλογες προσπάθειες να παράσχει αδιάκοπτη πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα, ωστόσο, ενδέχεται κατά διαστήματα η πρόσβαση αυτή να μην καθίσταται εφικτή είτε για λόγους διενέργειας εργασιών σε αυτήν (συντήρηση, διόρθωση, προσθήκη νέου υλικού), είτε για λόγους που οφείλονται σε περιστατικά ανωτέρας βίας (πτώση δικτύου, μειωμένη απόδοση δικτύου κ.λπ.). Με τον όρο «εμπορικά εύλογο» νοούνται οι εύλογες προσπάθειες, που καταβάλλονται στο πλαίσιο της καλής πίστης και του συνετού συναλλασσόμενου χωρίς υπερβολική ή δαπανηρή χρήση χρόνου, πόρων, προσωπικού ή χρημάτων. 

Απόρρητο

Η Επιχείρησή μας σέβεται και προφυλάσσει στο ακέραιο τις πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει κατά την χρήση της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να αποκτήσει και να διατηρήσει ομαλή και ασφαλή πρόσβαση σε αυτή. Το ακριβές περιεχόμενο των συλλεγέντων από την Επιχείρησή μας πληροφοριών του χρήστη, καθώς και η δικαιολογητική αιτία της εν λόγω συλλογής, περιγράφεται αναλυτικά στην Πολιτική Απορρήτου [εισάγετε hyperlink], η οποία επίσης διέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την οποία πρέπει να αναγνώσει ο χρήστης με επιμέλεια, προκειμένου να αντιληφθεί τις πρακτικές μας. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προϋποθέτει και ισοδυναμεί με πλήρη γνώση και αποδοχή εκ μέρους του χρήστη της συλλογής και χρησιμοποίησης των παρεχόμενων από αυτόν δεδομένων σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. 

 

1. Εισαγωγή

Αυτό το έγγραφο (μαζί με κάθε έγγραφο που αναφέρεται στο παρόν) καθορίζει τους όρους που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (www.nisogas.gr ) και την αγορά προϊόντων μέσω της εφαρμογής MyNisogas (εφεξής οι “Όροι”). Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Cookies και Πολιτική Προστασίας Απορρήτου (αμφότερες εφεξής καλούμενες ενιαία ως “Οι Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων”), προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της εφαρμογής και της ιστοσελίδας. Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή υποβάλλοντας παραγγελία μέσω της εφαρμογής MyNisogas (Αpp)  συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων, επομένως αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα. Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας. 

2. Τα Στοιχεία μας

Την πώληση προϊόντων μέσω της εφαρμογής για κινητά με διακριτικό τίτλο MyNisogas (App) υπό την Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  «ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ», και τον διακριτικό τίτλο «ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε.». Τηλ: +30 2243029821, μια ελληνική εταιρεία με έδρα τη νήσο Κάλυμνο, Περιοχή Γιαννοχώραφα, ΑΦΜ: 094138130/ΔΟΥ Kω

3. Τα στοιχεία σας και οι επισκέψεις σας σε αυτήν την Ιστοσελίδα

Οι πληροφορίες ή τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει των Πολιτικών Προστασίας Δεδομένων. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή.

4. Η Χρήση της Ιστοσελίδας μας και της εφαρμογής μας MyNisogas (App)

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω της εφαρμογής ΜyNisogas, αναλαμβάνετε: 1. Να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες. 2. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές. 3. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο (βλ. την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου). Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας. Με την υποβολή παραγγελίας μέσω της εφαρμογής MyNisogas, (App) εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις.

5. Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών

Τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και εφαρμογής είναι διαθέσιμα μόνο στην Ελλάδα και στις περιοχές που έχει οριστεί από την εφαρμογή MyNisogas app.

6.Πώς Καταρτίζεται η Σύμβαση

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση. Δεν θα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί καμία σύμβαση μεταξύ ημών και εσάς αναφορικά με οποιαδήποτε προϊόντα, παρά μόνον όταν η παραγγελία σας γίνει ρητώς αποδεκτή από εμάς. Αν δεν δεχτούμε την παραγγελία σας και τα χρήματα έχουν ήδη αφαιρεθεί από το λογαριασμό σας, τότε αυτά θα επιστρέφονται στο ακέραιο. Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το κουμπί “Έγκριση Πληρωμής”. Κατόπιν θα λάβετε ένα e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό δεν σημαίνει πως η παραγγελία σας έχει γίνει αποδεκτή, καθώς αυτό αποτελεί μια πρόταση από εσάς προς εμάς για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους μας και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς ενός e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι το προϊόν έχει αποσταλεί (“Επιβεβαίωση Αποστολής”). Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος μεταξύ μας (“η Σύμβαση”) θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν σας στέλνουμε την Επιβεβαίωση Αποστολής. Η Σύμβαση θα αφορά μόνο στα προϊόντα των οποίων την αποστολή έχουμε επιβεβαιώσει στην Επιβεβαίωση Αποστολής. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας προμηθεύσουμε τυχόν περαιτέρω προϊόντα που ενδεχομένως είναι μέρος της παραγγελίας σας, παρά μόνο όταν επιβεβαιωθεί η αποστολή των εν λόγω προϊόντων με ξεχωριστή Επιβεβαίωση Αποστολής.

7. Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα ίσης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο.

8. Απόρριψη Παραγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την εφαρμογή MyNisogas οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

9. Παράδοση

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του όρου 7 παραπάνω σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και με την επιφύλαξη να συντρέχουν εν προκειμένω εξαιρετικές περιστάσεις, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας για το/τα προϊόν/τα που αναγράφονται στην Επιβεβαίωση Αποστολής έως την ημερομηνία παράδοσης που ορίζεται στην Επιβεβαίωση Αποστολής ή, εάν δεν έχει οριστεί ημερομηνία παράδοσης, εντός του υπολογιζομένου χρονικού διαστήματος που εμφαίνεται όταν διαλέγετε μέθοδο πληρωμής, και σε κάθε πάντως περίπτωση εντός το αργότερο 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Παρόλα αυτά, καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις όπως προσαρμογή των προϊόντων στις απαιτήσεις του πελάτη, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης ή σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στην ημερομηνία παράδοσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά και θα σας προσφέρουμε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά ορίζοντας από την πλευρά μας νέα ημερομηνία παράδοσης, είτε να ακυρώσετε την παραγγελία με πλήρη επιστροφή χρημάτων. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, η “παράδοση” θα θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί ή η παραγγελία θα θεωρείται ότι έχει παραδοθεί όταν εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, το οποίο θα αποδεικνύεται από την υπογραφή του αποδεικτικού παραλαβής της παραγγελίας στη συμφωνημένη διεύθυνση παράδοσης.

10. Αδυναμία Παράδοσης

Εάν καταστεί αδύνατο για εμάς να σας παραδώσουμε την παραγγελία σας, θα προσπαθήσουμε να βρούμε ένα ασφαλές μέρος για να αφήσουμε το δέμα σας. Θα αφήσουμε επίσης ένα σημείωμα που θα εξηγεί πού βρίσκεται η παραγγελία σας και τι θα πρέπει να κάνετε για να την παραλάβετε. Εάν δεν βρίσκεστε στο σημείο παράδοσης στη συμφωνημένη ώρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε ξανά μαζί μας για να οργανώσουμε εκ νέου την παράδοση σε κάποια άλλη ημέρα. Εάν, μετά την πάροδο 15 ημερών από την στιγμή που η παραγγελία σας είναι διαθέσιμη προς παράδοση, η εν λόγω παραγγελία δεν έχει ακόμη παραδοθεί για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά μας, θα θεωρήσουμε ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε τη Σύμβαση και η Σύμβαση θα θεωρείται λήξασα. Σαν αποτέλεσμα της λήξης της Σύμβασης, θα σας επιστρέψουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που έχετε τυχόν επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την βασική και λιγότερο ακριβή μέθοδο που σας προσφέρουμε εμείς) όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Σύμβαση έχει λήξει. Παρακαλούμε σημειώστε ωστόσο ότι τα μεταφορικά που προέκυψαν εξ αφορμής λήξης της Σύμβασης μπορεί να έχουν υψηλότερο κόστος, με το οποίο δικαιούμαστε να σας επιβαρύνουμε. Αν κάνατε την παραγγελία σας τηλεφωνικά και πραγματοποιήσατε την πληρωμή μέσω iban, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Μπορείτε να παραλάβετε την παραγγελία είτε αυτοπροσώπως (προσκομίζοντας τον αριθμό της παραγγελίας και ένα αποδεικτικό έγγραφο της ταυτότητάς σας) ή μπορείτε να ορίσετε κάποιον τρίτο να παραλάβει την παραγγελία εκ μέρους σας. Σε αυτήν την περίπτωση, το οριζόμενο πρόσωπο πρέπει να επιδείξει τον αριθμό της παραγγελίας και ένα αποδεικτικό έγγραφο της ταυτότητάς του.

11. Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους (όπως ορίζεται παραπάνω στον όρο 9) αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.

12. Τιμή και Πληρωμή

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην εφαρμογή είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή. Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή όπως εμφανίζεται στον Οδηγό Αγορών/Εξόδων Παράδοσης, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων αυτών. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αμέσως ανωτέρω αναφέρονται, ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας,. Από την στιγμή που έχετε επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, αυτά θα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών σας και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσετε την παραγγελία και να πληρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που σας ζητούνται σε κάθε βήμα. Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία αγοράς, πριν την πληρωμή, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Σας παρέχεται λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας αγοράς στον Οδηγό Αγορών. Επίσης, αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, το αρχείο με όλες σας τις παραγγελίες είναι διαθέσιμο στο πεδίο “Ο Λογαριασμός μου”. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μηχάνημα Pos κατά την παράδοση, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα έως 3 άτοκες δόσεις και με την διασφάλιση των συναλλαγών μέσω της έγκυρης και αδειοδοτούμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών Viva Payments-Viva Wallet και με τις κάρτες που υποστηρίζει η άδεια της πλατφόρμας και οι όροι ασφαλών συναλλαγών της που μπορείτε να δείτε εδώ . Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα στοιχεία της κάρτας σας θα κρυπτογραφηθούν. Μόλις λάβουμε την παραγγελία σας, θα ζητήσουμε προέγκριση της κάρτας σας για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η κάρτα σας θα χρεωθεί μόνο εφόσον η παραγγελία σας αποσταλεί προς παράδοση από τις αποθήκες μας. Την στιγμή που πατάτε το κουμπί “Έγκριση Πληρωμής” επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική κάρτα ή, κατά περίπτωση, η δωροκάρτα ή το πιστωτικό κουπόνι σας ανήκει. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα μπορούμε να συνάψουμε Σύμβαση μαζί σας. Παραγγελίες μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών που είναι διαθέσιμες στα καταστήματα και τρόπος πληρωμής αυτών των παραγγελιών 14. Αγορά Προϊόντων ως Επισκέπτης Η λειτουργία της αγοράς προϊόντων ως επισκέπτης είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο αγοράς, θα σας ζητηθούν μόνο τα βασικά στοιχεία για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία αγοράς, θα έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως χρήστης ή να συνεχίσετε ως μη εγγεγραμμένος χρήστης.

13. Τιμή και Πληρωμή

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στην εφαρμογή μας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Φροντίζουμε πάντοτε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στην εφαρμογή είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή. Οι τιμές στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν Φ.Π.Α αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, τα οποία προστίθενται στη συνολική τιμή όπως εμφανίζεται στον Οδηγό Αγορών/Εξόδων Παράδοσης, το περιεχόμενο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Όρων αυτών. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα αμέσως ανωτέρω αναφέρονται, ενδεχόμενες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τις παραγγελίες για τις οποίες σας έχει ήδη αποσταλεί Επιβεβαίωση Παραγγελίας,. Από την στιγμή που έχετε επιλέξει όλα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, αυτά θα έχουν προστεθεί στο καλάθι αγορών σας και το επόμενο βήμα είναι να προωθήσετε την παραγγελία και να πληρώσετε. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα της διαδικασίας αγοράς, συμπληρώνοντας ή επαληθεύοντας τις πληροφορίες που σας ζητούνται σε κάθε βήμα. Περαιτέρω, κατά τη διαδικασία αγοράς, πριν την πληρωμή, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Σας παρέχεται λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας αγοράς στον Οδηγό Αγορών. Επίσης, αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, το αρχείο με όλες σας τις παραγγελίες είναι διαθέσιμο στο πεδίο “Ο Λογαριασμός μου”. Η πληρωμή μπορεί να γίνει με μηχάνημα Pos κατά την παράδοση, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα έως 3 άτοκες δόσεις και με την διασφάλιση των συναλλαγών μέσω της έγκυρης και αδειοδοτούμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών Viva Payments-Viva Wallet και με τις κάρτες που υποστηρίζει η άδεια της πλατφόρμας και οι όροι ασφαλών συναλλαγών της που μπορείτε να δείτε εδώ . Για να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τα στοιχεία της κάρτας σας θα κρυπτογραφηθούν. Μόλις λάβουμε την παραγγελία σας, θα ζητήσουμε προέγκριση της κάρτας σας για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει επαρκές πιστωτικό υπόλοιπο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η κάρτα σας θα χρεωθεί μόνο εφόσον η παραγγελία σας αποσταλεί προς παράδοση από τις αποθήκες μας. Την στιγμή που πατάτε το κουμπί “Έγκριση Πληρωμής” επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική κάρτα ή, κατά περίπτωση, η δωροκάρτα ή το πιστωτικό κουπόνι σας ανήκει. Οι πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της κάρτας σας. Αν ο εκδότης της κάρτας σας δεν εγκρίνει την πληρωμή, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση και δεν θα μπορούμε να συνάψουμε Σύμβαση μαζί σας. Παραγγελίες μέσω των ηλεκτρονικών συσκευών που είναι διαθέσιμες στα καταστήματα και τρόπος πληρωμής αυτών των παραγγελιών 

14. Αγορά Προϊόντων ως Επισκέπτης

Η λειτουργία της αγοράς προϊόντων ως επισκέπτης είναι επίσης διαθέσιμη στην εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο αγοράς, θα σας ζητηθούν μόνο τα βασικά στοιχεία για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία αγοράς, θα έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως χρήστης ή να συνεχίσετε ως μη εγγεγραμμένος χρήστης.

15. Πολιτική Επιστροφών

Νόμιμο Δικαίωμα Υπαναχώρησης Δικαίωμα Υπαναχώρησης Αν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση (εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου πρόκειται για κάποιο από τα προϊόντα, όπου το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται) εντός 14 ημερολογιακών ημερών αναιτιολόγητα. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων, ή στην περίπτωση παραγγελίας με περισσότερα προϊόντα μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου προϊόντος. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να ενημερώσετε την Εταιρεία στη διεύθυνση που αναφέρεται στον όρο ανωτέρω ή στο τηλέφωνο +30 2243029821, είτε γράφοντας στην φόρμα επικοινωνίας μας, είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@nisogas.gr , για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση με ρητή δήλωσή σας (π.χ. αποστέλλοντας ταχυδρομικώς μια επιστολή). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την φόρμα υπαναχώρησης που εμφανίζεται στο Παράρτημα, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Για να υπαναχωρήσετε εμπρόθεσμα, αρκεί να στείλετε την επικοινωνία σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης. Αποτελέσματα Υπαναχώρησης Αν υπαναχωρήσετε από αυτή τη Σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που ενημερωθήκαμε για την υπαναχώρηση, όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα παράδοσης στον αρχικό τόπο παράδοσης που προκύπτουν στην περίπτωση που έχετε τυχόν επιλέξει άλλη μέθοδο παράδοσης από την βασική και λιγότερο ακριβή μέθοδο που σας προσφέρουμε εμείς). Η επιστροφή θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα για την επιστροφή αυτήν. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Μπορείτε να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα προϊόντα χέρι με χέρι σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης Νησογκάζ, αφου προηγηθεί επικοινωνία μας και έγκριση της εταιρείας μας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας ενημερώσατε για την υπαναχώρησή σας από τη Σύμβαση αυτή. Θεωρείται ότι το έχετε πράξει αυτό εμπρόθεσμα αν έχετε δώσει προς αποστολή τα προϊόντα πριν παρέλθει η προθεσμία των 14 ημερών. Θα επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων, εκτός μόνο από την περίπτωση που τα παραδώσετε χέρι με χέρι σε εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης Νησογκάζ.  Ευθύνεστε για κάθε απομείωση της αξίας των προϊόντων ως απόρροια τέτοιας μεταχείρισής τους που αλλοιώνει την φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητά τους.

16. Συμβατικό Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Επιπροσθέτως του νόμιμου δικαιώματος υπαναχώρησης που παρέχεται στον καταναλωτή, όπως αυτό αναφέρεται στον όρο 15 ανωτέρω, σας χορηγούμε περίοδο 30 ημερών από την ημερομηνία της Επιβεβαίωσης Αποστολής για να επιστρέψετε τα προϊόντα (εξαιρουμένων των προϊόντων που αναφέρονται στον όρο κατωτέρω, για τα οποία το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν παρέχεται).  Σε περίπτωση που επιστρέφετε τα προϊόντα εμπρόθεσμα εντός της περιόδου συμβατικής υπαναχώρησης, αλλά εκπρόθεσμα ως προς την περίοδο νόμιμης υπαναχώρησης, θα σας επιστραφεί μόνο η αξία των επιστρεφομένων προϊόντων. Τα άμεσα έξοδα που προκύπτουν εξαιτίας της επιστροφής των εν λόγω προϊόντων θα επιβαρύνουν εσάς, εκτός αν επιστρέφετε τα προϊόντα σε κάποιο από τα εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης Νησογκάζ. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τον όρο 18.1 ανωτέρω, παρόλα αυτά αν μας ενημερώσετε για την υπαναχώρηση μετά την λήξη της προθεσμίας για τη νόμιμη υπαναχώρηση, υποχρεούστε σε κάθε περίπτωση να μας επιστρέψετε τα προϊόντα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παράδοσής τους

17. Κοινές Διατάξεις (και για τις δύο περιπτώσεις υπαναχώρησης)

Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση όταν το αντικείμενο αυτής είναι οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προϊόντα: i. Προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη. ii. Συσκευές των οποίων η αρχική συσκευασία έχει αφαιρεθεί. iii. Σφραγισμένα προϊόντα τα οποία αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοσή τους σε εσάς, τα οποία λόγω της αποσφράγισης είναι ακατάλληλα πλέον για επιστροφή για λόγους ασφαλείας. Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Κανένα ποσό δεν θα σας επιστραφεί εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί μετά το άνοιγμά του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ίδια κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί ζημιά. Επομένως, πρέπει να φροντίσετε για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή σας. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας την αρχική τους συσκευασία, τις οδηγίες και κάθε άλλο έγγραφο που τυχόν συνοδεύει τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να επιστρέψτε τα προϊόντα μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του. Όταν παραλάβετε την παραγγελία, θα βρείτε μια περίληψη του πως μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την επιστροφή σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης Νησογκάζ πηγαίνοντας αυτοπροσώπως στο κατάστημα και επιστρέφοντας το προϊόν μαζί με την απόδειξη που παραλάβατε κατά την παράδοση του. Αυτή η μέθοδος επιστροφής δεν συνεπάγεται κανένα απολύτως επιπρόσθετο κόστος για εσάς. Αφού εξετάσουμε λεπτομερώς το επιστρεφόμενο προϊόν, θα σας ενημερώσουμε εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων. Τα έξοδα αποστολής θα επιστρέφονται μόνο στην περίπτωση που ασκείτε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της νόμιμης προθεσμίας και υπό την προϋπόθεση ότι επιστρέφονται και όλα τα αγαθά από τα οποία αποτελείται το δέμα. Η επιστροφή των χρημάτων θα καταβάλλεται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημέρα που μας γνωστοποιήσατε την υπαναχώρηση. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, μπορούμε πάντως να παρακρατούμε την επιστροφή των χρημάτων είτε μέχρι να λάβουμε όλα τα προϊόντα πίσω είτε μέχρι να λάβουμε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα προϊόντα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται πάντα με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά σας. Είστε υπεύθυνοι για τα έξοδα και τον κίνδυνο της επιστροφής των προϊόντων σε εμάς, όπως περιγράφεται ανωτέρω. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας ή στο τηλέφωνο+30 2243029821 είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση info@nisogas.gr

18. Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι το προϊόν που παραγγείλατε δεν συμμορφώνεται, κατά τη στιγμή της παράδοσής του, με τους όρους της Σύμβασης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας, περιγράφοντας λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του, ή τηλεφωνώντας μας στο +30 2243029821, είτε αποστέλλοντάς μας email στη διεύθυνση info@nisogas.gr και θα σας δώσουμε οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες. Πρέπει να μας επιστρέψετε το προϊόν στη διεύθυνση που αναγράφεται στην απόδειξη που θα παραλάβετε με την παράδοση του προϊόντος στη Νησογκάζ Α.Ε ή σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο και εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Νησογκάζ. Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση (αν υφίσταται τέτοια περίπτωση). Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσαμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, το ποσό που έχει καταβληθεί θα επιστρέφεται στο ακέραιο, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και όποιων άλλων εύλογων εξόδων με τα οποία επιβαρυνθήκατε για την επιστροφή του προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά. Τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία δεν θίγονται. Παράλληλα θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι δεν υποχρεούμαστε με κανέναν τρόπο (με εξαίρεση την περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων, όπου ο παρών όρος δεν ισχύει) να πληρώσουμε τα έξοδα αποστολής όταν ο τόπος επιστροφής είναι διαφορετικός από την αρχική διεύθυνση παράδοσης.

19. Ευθύνη και Αποποίηση Ευθύνης

Εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στους Όρους αυτούς, η ευθύνη μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν που αγοράζεται μέσω της εφαρμογής μας περιορίζεται αυστηρά στο ποσό της τιμής αγοράς του εν λόγω προϊόντος. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η ευθύνη μας δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: i. Στην περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης οφειλομένων σε αμέλεια μας, ii. Σε περίπτωση απάτης ή δόλιας παραπλάνησης, ή iii. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όπου θα ήταν εκ μέρους μας παράνομο ή αθέμιτο να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, ή να αποπειραθούμε να αποκλείσουμε ή να περιορίσουμε, την ευθύνη μας. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, και εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις ακόλουθες απώλειες, ανεξάρτητα από την αιτία που προέκυψαν: 4. Απώλεια εισοδήματος ή εσόδων 5. Απώλεια εμπορικής δραστηριότητας 6. Απώλεια κερδών ή συμβάσεων 7. Απώλεια προσδοκώμενων αποταμιεύσεων 8. Απώλεια δεδομένων, και 9. Απώλεια διαχείρισης χρόνου ή ωρών εργασίας. Λόγω της ανοικτής φύσης της παρούσας ιστοσελίδας και της πιθανότητας σφαλμάτων κατά την αποθήκευση και μετάδοση των ψηφιακών πληροφοριών, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια και την ασφάλεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται στην ή λαμβάνονται από την παρούσα ιστοσελίδα, εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στην ιστοσελίδα. Όλες οι περιγραφές προϊόντων, οι πληροφορίες και η ύλη που αναρτώνται στην παρούσα εφαρμογή και εταιρική ιστοσελίδα παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση είτε ρητή είτε σιωπηρή, εκτός από τις εγγυήσεις που παρέχονται εκ της νομοθεσίας. Υπό αυτό το πρίσμα, εάν συναλλάσσεστε ως καταναλωτής ή ως χρήστης, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε προϊόντα που είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης. Θεωρείται ότι τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση όταν: α) συμφωνούν με την περιγραφή και την ποιότητα που έχει περιγραφεί από εμάς σε αυτήν την ιστοσελίδα, β) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται κανονικά προϊόντα του είδους αυτού, και γ) έχουν την ποιότητα και την απόδοση που είναι κανονική σε προϊόντα του ίδιου είδους και η οποία είναι ευλόγως αναμενόμενη. Στο μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό σύμφωνα με το νόμο αποποιούμαστε κάθε εγγύηση, εκτός από αυτές υπέρ των καταναλωτών και των χρηστών που δεν μπορούν νομίμως να αποκλειστούν. Όσα προβλέπονται στον όρο αυτόν δεν θίγουν τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ή χρήστη, ούτε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης από την Σύμβαση.

20.Πνευματική Ιδιοκτησία

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και όλα τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της εφαρμογής και της ιστοσελίδας, ανήκουν ανά πάσα στιγμή σε εμάς ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από εμάς ή τους αδειούχους χρήσης της. Αυτό δεν σας εμποδίζει να χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή η εταιρική ιστοσελίδα στο βαθμό που απαιτείται για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας παραγγελίας ή των στοιχείων της Σύμβασης.

21. Ιοί, Πειρατεία και λοιπά Ηλεκτρονικά Εγκλήματα

Δεν επιτρέπεται να κάνετε μη προσήκουσα χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, “δούρειους ίππους” (trojan horses), “σκουλήκια υπολογιστών” (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα υλικά που είναι κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την εφαρμογή ή ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack). Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστούμε προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή και ιστοσελίδα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα.

22. Σύνδεσμοι στην Ιστοσελίδα μας

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά με ενημερωτικό σκοπό όπως οι ιστοσελίδες  https://energytips.gr/ & http://www.agiosantoniosne.gr/ . Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων

23. Γραπτή Επικοινωνία

Η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί ορισμένες από τις πληροφορίες ή ενημερώσεις που σας στέλνουμε να έχουν έγγραφη μορφή. Όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε ότι η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται κυρίως με ηλεκτρονική μορφή. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω e-mail ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες αναρτώντας ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας. Για συμβατικούς λόγους, συμφωνείτε με αυτήν την ηλεκτρονική μορφή επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και λοιπές ανακοινώσεις που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συνάδουν με κάθε νομική απαίτηση βάσει της οποίας αυτού του είδους η επικοινωνία πρέπει να γίνεται γραπτώς. Ο εν λόγω όρος δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

24.Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις που απευθύνονται από την πλευρά σας προς εμάς πρέπει να υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας. Με την επιφύλαξη του όρου 20 ανωτέρω και όπως τυχόν διαφορετικά προβλέπεται, έχουμε το δικαίωμα να σας ειδοποιούμε είτε μέσω e-mail είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση που μας δώσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι έχει προσηκόντως επιδοθεί και παραληφθεί αμέσως μόλις αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ή 24 ώρες μετά την αποστολή ενός e-mail ή τρεις ημέρες από την ημερομηνία αποστολής οποιασδήποτε επιστολής. Επαρκής απόδειξη της παράδοσης κάθε ειδοποίησης θα αποτελεί, σε περίπτωση επιστολής, το γεγονός ότι η εν λόγω επιστολή φέρει τη σωστή διεύθυνση και ότι έχει παραδοθεί ι, στην περίπτωση e-mail, ότι το εν λόγω e- mail εστάλη στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη

25. Μεταβίβαση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων 

Η Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς είναι δεσμευτική για αμφότερους όσο και για τους αντίστοιχους δικαιοδόχους και εκδοχείς μας. Δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, χρεώσετε ή διαθέσετε με άλλο τρόπο μια Σύμβαση, ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, χρεώσουμε, αναθέσουμε με υπεργολαβία ή διαθέσουμε με άλλο τρόπο μια Σύμβαση, ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτήν, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, κάθε τέτοια μεταβίβαση, εκχώρηση, χρέωση ή άλλου τύπου διάθεση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ούτε ακυρώνει, μειώνει ή με άλλο τρόπο περιορίζει οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση που ενδέχεται να σας έχουμε παράσχει.

26. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας

Δεν θα είμαστε υπόλογοι ή υπεύθυνοι για οποιαδήποτε αδυναμία εκπλήρωσης ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεών μας βάσει μιας Σύμβασης, που να έχει προκληθεί από γεγονότα τα οποία δεν υπόκεινται στον εύλογο έλεγχό μας (Γεγονός Ανωτέρας Βίας). Ως γεγονός Ανωτέρας Βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχό μας και περιλαμβάνει συγκεκριμένα (αλλά όχι περιοριστικά) τα εξής: i. Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συνδικαλιστικές δράσεις. ii. Κοινωνική αναταραχή, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή ή προετοιμασία για πόλεμο. iii. Πυρκαγιά, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό, καθίζηση, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή. iv. Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς. v. Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων. vi. Πράξεις, διατάγματα, νόμοι, κανονισμοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί. vii. Κάθε απεργία, βλάβη ή ατύχημα των ακτοπλοϊκών και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των λοιπών μέσων μεταφοράς. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από οποιαδήποτε Σύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να λήξει το Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή να βρούμε λύση με την οποία να καθίσταται δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας βάσει της Σύμβασης παρά το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

27.Παραίτηση από Δικαιώματα

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος μιας Σύμβασης δεν επιδιώξουμε την από την πλευρά σας αυστηρή εκπλήρωση κάποιας από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την Σύμβαση ή οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία δικαιούμαστε βάσει της σύμβασης ή των Όρων αυτών, αυτό δεν συνιστά παραίτησή μας από ή περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων και μέσων θεραπείας μας και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις σας. Η εκ μέρους μας παραίτηση από κάποια μεμονωμένη αξίωση δεν συνιστά και παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον. Καμία εκ μέρους μας παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή από τα δικαιώματα και μέσα θεραπείας που έχουμε από τη Σύμβαση δεν θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και σας γνωστοποιείται εγγράφως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παραπάνω όρο που αφορά στις Ειδοποιήσεις.

28. Ρήτρα Μερικής Ακυρότητας

Εάν κάποια αρμόδια αρχή καθορίσει ότι κάποιοι από τους παρόντες Όρους ή διατάξεις της Σύμβασης είναι άκυροι, παράνομοι ή μη εκτελεστοί σε οποιοδήποτε βαθμό, οι εν λόγω όροι ή διατάξεις θα διαχωρίζονται στο βαθμό αυτό από τους υπόλοιπους όρους και διατάξεις, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

29. Πλήρης Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι όπως και κάθε έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα μας αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε Σύμβασης και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ μας. Αμφότεροι εσείς και εμείς αναγνωρίζουμε ότι, για τη σύναψη Σύμβασης, ουδείς από εμάς βασίστηκε σε οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση που τυχόν δόθηκε από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος ή που υπονοήθηκε προφορικά ή γραπτά κατά τις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις πριν από την εν λόγω Σύμβαση, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στους παρόντες Όρους. Κανένα μέρος δεν μπορεί να ασκήσει μέσο θεραπείας σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε ψευδή δήλωση που έγινε από το έτερο μέρος, είτε προφορικώς είτε γραπτώς, πριν από την ημερομηνία της κάθε Σύμβασης (εκτός αν η ψευδής δήλωση έγινε με δόλο) και η άσκηση μέσων θεραπείας από το άλλο μέρος θα επιτρέπεται μόνο για τυχόν παράβαση της Σύμβασης, όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους.

30. Το Δικαίωμά μας για Τροποποίηση των Παρόντων Όρων Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης και τροποποίησης των παρόντων Όρων ανά πάσα στιγμή. Τη χρονική στιγμή που παραγγέλνετε προϊόντα από εμάς ή κάποιον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας μέσω της εφαρμογής MyNisogas App ή που κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας, υπόκεισθε στις εκάστοτε ισχύουσες πολιτικές και Όρους μας, εκτός εάν απαιτείται η οποιαδήποτε τροποποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών, των Όρων μας ή της Πολιτική Προστασίας Απορρήτου να πραγματοποιείται δια νόμου ή κυβερνητικής αρχής, περίπτωση και στην οποία οι τυχόν αλλαγές θα ισχύουν και για τις παραγγελίες που είχατε υποβάλει προγενέστερα των αλλαγών. 31. Δίκαιο και Δικαιοδοσία Η χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και οι Συμβάσεις για την αγορά προϊόντων μέσω της εφαρμογής MyNisogas App αυτής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με την χρήση της ιστοσελίδας ή τις εν λόγω Συμβάσεις, υπόκειται στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Εάν συνάπτετε σύμβαση ως καταναλωτής, η εν λόγω ρήτρα δεν θίγει σε καμία περίπτωση τα νόμιμα δικαιώματά σας. 32. Σχόλια και Προτάσεις Τα σχόλια και οι προτάσεις σας είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας. Αν σαν καταναλωτής θεωρείτε ότι τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί, μπορείτε να απευθύνετε τα παράπονά σας σε εμάς στέλνοντας email στη διεύθυνση: info@nisogas.gr με στόχο μια εξωδικαστική διευθέτηση. Στο ίδιο πλαίσιο, αν η αγορά μεταξύ ημών έχει πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής μας, σας ενημερώνουμε, όπως επιτάσσει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 524/2013, ότι δικαιούσθε να αναζητήσετε την διευθέτηση της καταναλωτικής σας διαφοράς μαζί μας μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ “ΜYNISOGAS” ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (APP) Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής οι Όροι) διέπουν συγκεκριμένα την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών και άλλων δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες στην Εφαρμογή της NISOGAS (“ΜYNISOGAS App) όπως αυτή αναλύεται κατωτέρω. Αυτοί οι Όροι είναι επιπρόσθετοι στους Όρους Αγορών που είναι διαθέσιμοι στην διεύθυνση www.nisogas.gr και τελούν υπό την επιφύλαξη των τελευταίων. Δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στην Εφαρμογή (App) περιλαμβάνουν: (i) την δυνατότητα να αγοράσετε προϊόντα μέσω της MyNisogas Εφαρμογής (App), (ii) την δυνατότητα να διαχειρίζεστε τις αποδείξεις για τις αγορές που πραγματοποιείτε στην MyNisogas Εφαρμογή (App).

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ “MyNISOGAS ” ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (APP)

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής οι Όροι) διέπουν συγκεκριμένα την πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών και άλλων δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες στην Εφαρμογή της ΝΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε. (MyNISOGAS App) όπως αυτή αναλύεται κατωτέρω. Αυτοί οι Όροι είναι επιπρόσθετοι στους Όρους Αγορών που είναι διαθέσιμοι στην διεύθυνση www.nisogas.gr και τελούν υπό την επιφύλαξη των τελευταίων. Δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στην Εφαρμογή (App) περιλαμβάνουν: (την δυνατότητα να αγοράσετε προϊόντα  που εμπορεύεται η NΗΣΟΓΚΑΖ Α.Ε. και εμπορικών συμφωνιών καθώς και άλλων συναφών ειδών μεσω της MyNISOGAS Εφαρμογής (App).

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.1 Αγορά προϊόντων μέσω της MyNISOGAS Εφαρμογής (App) Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων  μέσω της MyNISOGAS Εφαρμογής (App) από το νησί και περιοχή που εξυπηρετεί η εφαρμογή. Οι  Όροι Αγορών είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.nisogas.gr, τους οποίους πρέπει να αποδεχθείτε κατά την πραγματοποίηση κάθε αγοράς σας. 

1.2 Διαχείριση των αποδείξεων αγορών που πραγματοποιήθηκαν από την εφαρμογή. Οι αποδείξεις για αγορές που έγιναν στην εφαρμογή θα αποθηκεύονται στην Εφαρμογή (App) και συγκεκριμένα στην ενότητα «Οι αποθηκευμένες Αγορές μου». 1.3 Πως να αποκτήσετε μία ηλεκτρονική/ψηφιακή απόδειξη Όταν πληρώνετε για μια αγορά σας στην εφαρμογή μπορείτε να ζητήσετε την απόδειξη σε ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή. Στην περίπτωση αυτήν, δεν θα εκδοθεί η απόδειξη αγοράς σε χαρτί (έντυπη μορφή). Σε κάθε πάντως περίπτωση, μπορείτε πάντα να ζητήσετε μια εκτυπωμένη απόδειξη επικοινωνώντας μέσω chat ή email ή τηλεφωνικά  με την Εξυπηρέτηση Πελατών με κάθε τρόπο που προβλέπεται στην ιστοσελίδα της Νησογκάζ. Σε κάθε περίπτωση πάντοτε υπερισχύουν οι ισχύοντες κανονισμοί και κάθε εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, στην οποία νομοθεσία εξάλλου υπόκεινται και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις. Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε ως χρήστης, μπορείτε να ζητήσετε, παράλληλα με την διαδικασία διαγραφής σας, να σας αποσταλούν όλες οι αποδείξεις που είναι αποθηκευμένες στην Εφαρμογή (App) σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα μας υποδείξετε. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (APP).

Σύμφωνα με της εφαρμοστέα νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, αναστείλουμε ή διαγράψουμε, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, κάθε ένα ή και όλα τα στοιχεία/χαρακτηριστικά της MyNISOGAS Εφαρμογής (App), όπως επίσης διατηρούμε το δικαίωμα, με τους ίδιους όρους, να τροποποιήσουμε, αναστείλουμε ή να διαγράψουμε την διαθεσιμότητα μέρους ή όλων των προσφερόμενων Υπηρεσιών. 3. ΕΥΘΥΝΗ Με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου ο αποκλεισμός της ευθύνης είναι νομικά περιορισμένος, δεν είμαστε υπεύθυνοι για καμία ζημιά που μπορεί να υποστείτε από την χρήση της MyNISOGAS Εφαρμογής (App) και των επιμέρους στοιχείων/χαρακτηριστικών της. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε την MyNISOGAS Εφαρμογή (App) αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους αυτή προορίζεται και συνεπώς συμφωνείτε να μην κάνετε ακατάλληλη ή απατηλή χρήση της, ενώ θα είστε υπεύθυνος τόσο έναντι της Εταιρείας όσο και έναντι κάθε τρίτου μέρους για κάθε ζημιά που μπορεί να επισυμβεί από ακατάλληλη χρήση τηςMyNISOGAS Εφαρμογής (App). Θα ευθύνεστε στις εξής περιπτώσεις: Α) όταν κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός σας ή τα τερματικά σας που συνδέονται με την MyNISOGAS Εφαρμογή (App), οι κάρτες SIM, οι διευθύνσεις ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας ή/και τα συνθηματικά σας χρησιμοποιούνται από τρίτο πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από εσάς χωρίς να το γνωρίζετε, β) όταν λάθη ή δυσλειτουργίες συμβαίνουν όταν χρησιμοποιείτε τα διάφορα χαρακτηριστικά της MyNISOGAS Εφαρμογής (App) σαν αποτέλεσμα ελαττωματικού εξοπλισμού (hardware), προγραμμάτων (software), συσκευών ή τερματικών ή έλλειψης των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα στην συσκευή από την οποία χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (APP).

Κάθε στοιχείο που αποτελεί μέρος ή που περιλαμβάνεται στην Εφαρμογή (App) ανήκει στην ιδιοκτησία ή τελεί υπό τον έλεγχό της Εταιρείας ή σε τρίτα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει την Εταιρεία σχετικά με την χρήση των στοιχείων αυτών. Όλα τα στοιχεία αυτά θα αναφέρονται εν συνεχεία ως «τα Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα». Οι χρήστες συμφωνούν να μην μετακινούν, διαφοροποιούν, εκμεταλλεύονται ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο τροποποιούν: -Τις σημειώσεις/υποσημειώσεις, τα υπομνήματα, τα σήματα ή τα σύμβολα που είτε η Εταιρεία είτε οι νόμιμοι κάτοχοί τους ενσωματώνουν στα «Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα» τους σε σχέση με τα πνευματικά και βιομηχανικά τους δικαιώματα (όπως τα: copyright, ©, ® and ™, κλπ). – Την προστασία ή τους τεχνικούς μηχανισμούς αναγνώρισης/αυθεντικοποίησης που η «Ιδιοκτησία» μπορεί να περιέχει (όπως π.χ. υδατογραφήματα, δακτυλικά αποτυπώματα, κλπ). Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι με τους παρόντες Όρους η Εταιρεία δεν παραχωρεί ή μεταβιβάζει κανένα δικαίωμα επί των «Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων» της/τους ή επί των δικαιωμάτων τρίτων μερών. Η Εταιρεία εξουσιοδοτεί τους χρήστες μόνο να έχουν πρόσβαση στα «Ιδιοκτησιακά Δικαιώματα» και να κάνουν χρήση αυτών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Οι χρήστες δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να αντιγράφουν, διανέμουν (συμπεριλαμβανομένου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή μέσω του Διαδικτύου),μεταδίδουν, επικοινωνούν, τροποποιούν, διαφοροποιούν, μετασχηματίζουν, παραχωρούν ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που συνεπάγονται την εμπορική χρήση των «Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων», είτε εν λόγω είτε εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του νόμιμου κατόχου που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Η πρόσβαση στα και η χρήση των «Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων» πραγματοποιείται πάντοτε και σε όλες τις περιπτώσεις για αυστηρά προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί των «Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων» που την ανήκουν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία δεν χορηγεί στους χρήστες καμία άδεια ή εξουσιοδότηση προς χρήση των «Ιδιοκτησιακών Δικαιωμάτων» που την ανήκουν, πέραν αυτών που προβλέπονται σε αυτόν τον όρο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και για κάθε λόγο κάθε τέτοια άδεια που έχει χορηγηθεί υπό τους παρόντες Όρους. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η Εταιρεία μπορεί να λάβει κάθε νόμιμο μέτρο κατά κάθε άλλης χρήσης η οποία: – Δεν ευρίσκεται σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. – Παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα ισοδύναμα δικαιώματα της Εταιρείας ή τρίτων νομίμων κατόχων αυτών, ή παραβιάζει κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία. 

Τελευταία Ενημέρωση: 15/11/2022 Λήψη της φόρμας υπαναχώρησης εδώ.

Ακολουθήστε μας

Γνωρίστε τη Νησογκάζ μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα.